Predaj / Servis: Pondelok - Piatok - 8:00-16:00

Ako funguje

Tepelné čerpadlo
základné pojmy


* povinné údaje

Vysvetlenie základných pojmov pri návrhu TČ

1.     Teplota vykurovacej vody

Jedná sa o veľmi opomínaný údaj, ktorý je pritom najdôležitejší pre stanovenie reálnosti inštalácie TČ.

Na PRVOM mieste je nutné zistiť NAJVYŠŠIU POTREBNÚ teplotu vykurovacej vody v danom objekte v priebehu celého vykurovacieho obdobia. Táto informácia rozhodne, či je vôbec možné inštalovať TČ, poprípade. aké musí mať TČ teplotné parametre.

Aj v prípade existujúcej prevádzky na vysokú teplotu vykurovacej vody odporúčame posúdiť parametre vykurovanej plochy. Skutočne nevyhnutná teplota vykurovacej vody je často nadhodnotená.

2.     Celkové tepelné straty objektu – požadovaný výkon

Pokiaľ nepoznáte tepelné straty, je možné ich (pre potreby ponuky) odhadnúť z vykurovanej plochy alebo objemu, alebo zo spotreby za minulé vykurovacie obdobia.

Pred konečným rozhodnutím (pokiaľ nie sú známe tepelné straty), je vhodné spracovať posudok alebo výpočet tepelných strát budovy. Náklady spojené s týmto posúdením sa vrátia v kvalitne spracovanom návrhu a funkčnom vykurovaní. Často sa pri posúdení zistí, že pokiaľ sa vymení niekoľko radiátorov, tak je možné inštalovať iné tepelné čerpadlo s omnoho nižšiu cenou.

3.     Bod bivalencie

Pre konečné zvolenie typu (a výkonu) TČ je nutné dohodnúť (alebo zvoliť) „bod bivalencie“, vonkajšiu teplotu vzduchu od ktorej už bude nutné používať záložný doplnkový zdroj tepla (bivalentný zdroj).
Vzhľadom k atmosférickým podmienkam v SR sa bežne navrhuje bod bivalencie na-5°C. Je ale možné dohodnúť aj akúkoľvek inú teplotu.

Na nižšie uvedenom grafe teplôt vidíme rozloženie teplôt behom roku. Tieto údaje sú namerané v Košiciach a je to  pre referenčné roky 2005 až 2008.

Teplota nižšia než-5,5°Czaberá len 9,8% z doby trvania vykurovacej sezóny. Preto nemá zmysel navrhovať bod bivalencie na nižšie teploty než-5°C. Jednotka by bola po väčšine roku silne predimenzovaná, drahá a bolo by nutné inštalovať zbytočne objemné akumulačné nádoby (aj u prevedenia „inverter“). Preto nie je dôležité či TČ funguje do –15°C alebo -25°C.

 4.     Kam umiestniť TČ

Ďalší dôležitý krok je zvoliť – preveriť, kam je možné TČ umiestniť s ohľadom na elimináciu hluku, poprípade prenášania hluku a vibrácií do objektu.

  • Strecha:

Výhody: nezaberá plochu záhrady, neruší susedov hlukom,….
Nevýhody: zložitejšia inštalácia, ….

  • Záhrada:

Výhody: jednoduchá inštalácia, ….
Nevýhody: hluk môže rušiť susedov, ….

5.     Zistiť parametre el. prívodu do budovy

Následne by mal zadávateľ overiť či má pre navrhované TČ dostatočný el. príkon. Dôležité je posúdenie „štartovacieho prúdu“, kvôli ktorým býva nutné zvýšiť hlavný istič.

 

Tepelné čerpadlá pre banky, školy, hotely, nemocnice, nákupné centra, reštaurácie, kancelárie a ostatné komerčné a priemyselné objekty. Široké uplatnenie tepelných čerpadiel nájdete v komerčnej a priemyslovej sfére. Takéto priestory predstavujú vzhľadom k zvýšenej kumulácií ľudí na m2 alebo rozmiestnenie technologických zariadení na ploche zvýšené nároky na výmenu vzduchu a vetranie. S tým je samozrejme spojená i vyššia energetická spotreba tepla. Trend zateplovania a výmeny okien zasiahol aj tento segment budov. Každý z objektov ako sú administratívne budovy, hotely, obchodné centrá, banky, školy, škôlky, aquaparky, športové areály je preto ideálny pre využitie tohto alternatívneho zdroja energie.

Spolupráca

Rozširujeme sieť montážnych firiem tepelných čerpadiel CIAT.

V prípade záujmu kontaktujte našich obchodno-technických zástupcov alebo emailom na: ciat@ciat.sk

Kde nás nájdete?

Pobočka BA
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Telefón
+421 948 709 603
 
Pobočka HE
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Telefón
+421 57 7880 626